Europos Sąjungos parama pagal 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtrai

UAB „Selteka“ gavo ES paramą pagal Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-01-K ,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“.

Projekto pavadinimas: “UAB “Selteka” žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos bei gebėjimų stiprinimas”

Paraiškos SFMIS numeris: VP1-1.1.-SADM-01-K-01-183

Projekto vertė: 946.670 Lt Įsisavinta suma: 944 404 Lt Lėšų įsisavinimas: 99,8 proc.

Vykdant projekte numatytus mokymus padidinome vadovų ir darbuotojų kvalifikaciją bei gebėjimus savalaikiai prisitaikyti prie pokyčių rinkoje, kuriant naujas technologijas ir naujus, tikslinių vartotojų poreikius atitinkančius, produktus. Šie procesai užtikrina kokybiškų darbo vietų kūrimą ir išlaikymą bei ilgalaikį UAB „Selteka“ konkurencingumą rinkoje.

Projekto metu įvykdyti specialybiniai darbininkų, inžinierių technologų ir vadovų mokymai bei įdiegta kompetencijų valdymo sistema įmonėje. Projekto metu apmokyta 116 įmonės darbuotojų.