Išmaniųjų lanksčių autonominių robotų sistemų tyrimas ir jų prototipų sukūrimas

Pagal 2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO
„MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ PRIEMONĘ
„INTELEKTAS. BENDRI MOKSLO–VERSLO PROJEKTAI“ UAB Selteka 2017-2018 metais kartu su partneriais

Kauno Technologijos Universiteto įterptinių sistemų laboratorija

Vykdo projektą “Išmaniųjų lanksčių autonominių robotų sistemų tyrimas ir jų prototipų

sukūrimas” registracijos Nr: J05-LVPA- K-01- 0212

Projekto tikslas: Investuojant į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą sukurti ir pasiūlyti rinkai
inovacinius gaminius – elektronikos sektoriaus įmonėms skirtas išmanias, lanksčias ir autonomines robotų
sistemas, gaminių programavimui, kalibravimui, funkciniam testavimui ir klasifikavimui.
MTEP veiklų objektas – mechatroninė sistema, realizuojanti inovatyvią elektronikos gaminių gamybos
technologiją, kurioje persipina precizinės mechanikos, elektronikos, informatikos ir gamybos valdymo
žinios.
Projektas „Išmaniųjų lanksčių autonominių robotų sistemų tyrimas ir jų prototipų sukūrimas“ prisideda prie
Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos
(sumaniosios specializacijos) krypties „Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos“ ir jos prioriteto
„Lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos“ veiksmų plano įgyvendinimo.
Projektas yra unikalus tuo, kad jo eigoje numatyta kompleksiškai išspręsti elektronikos produkcijos
gamyboje egzistuojančias tarpusavyje susijusias identifikavimo, programavimo, kalibravimo ir funkcinio
testavimo problemas bei sukurti adaptyvius stimuliavimo bei dinaminės vizualinės inspekcijos metodus bei
juos realizuojančius įrenginius plačiam šiuolaikinių gaminių spektrui. Sprendimai ir įrengimai bus inovatyvūs
ir apginti patentu bei konkurencingi savo kaina.
Projekto metu bus sukurti 6 nauji gaminiai, kurie rinkoje bus realizuojami kaip atskiri produktai, t.y.
nepriklausomai nuo vienas kito. Atkreiptinas dėmesys, kad MTEP projekto metu kuriant naujus produktus
išskirtinis dėmesys bus skiriamas jų suderinamumui. Atlikus projekto MTEP veiklas ir išsprendus su jų
suderinamumu susijusius mokslinius ir technologinius neapibrėžtumus, visi 6 gaminiai galės būti sujungiami
moduliniu pagrindu į vieną liniją. Optimalų sistemos veikimą užtikrins robotizuotų, technologinių įrenginių
valdymo sistema (6 produktas). Klientai, priklausomai nuo poreikio, galės įsigyti tiek vieną modulį, tiek kelis,
tiek ir visą technologinę liniją.
Kadangi tokių gaminių EMS (angl. electronic manufacturing services) paslaugų rinkoje šiuo metu nėra, tai
projekto metu sukurti nauji produktai išsiskirs geromis komercializavimo galimybėmis. Rinkoje paklausūs

gali būti tiek atskiri sistemos technologiniai įrengimai, stimulų formavimo šaltiniai arba visa robotizuota
universalių technologinių įrenginių sistema.
Tiksliniai gaminio klientai yra EMS paslaugas teikiančios įmonės, nes dauguma jų siekia surinkimo paslaugas
praplėsti programavimo, kalibravimo ir funkcinio testavimo paslaugomis. Kaip pirmieji potencialūs pirkėjai
yra įvardijami Vokietijos firma Alfred Kärcher GmbH & Co. KG bei Anglijos kompanija Invertek Drives Ltd.,
kurios jau domisi tokių įrengimų ir sistemos įsigijimo galimybėmis.
Projektas tiesiogiai prisidės prie ilgalaikės UAB „Selteka“ vizijos ir misijos – būti žinoma Europoje kaip
inovatyvi elektronikos gaminių projektavimo ir gamybos įmonė – įgyvendinimo.

Technikos direktorius Bronislavas Čiulda.