Таураге
  • ЗАО „Taurų Dvaras“, Tauragės dvaro g. 11c, Таурай, Таурагский р-н (+370 620) 46301