Privatumo politika

UAB „SELTEKA” PRIVATUMO POLITIKA

1. ĮVADAS

1.1. Mes gerbiame kiekvieno svetainės lankytojo privatumą ir įsipareigojame sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir saugoti Jūsų asmens duomenis.  

1.2. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra profesionalių originalių elektronikos produktų (OEM) gamintoja ir elektronikos surinkimo (EMS) paslaugų tiekimo įmonė UAB „Selteka”, juridinio asmens kodas: 134937372, registruotas įmonės adresas: Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas (toliau – “Įmonė”), įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, kuri laikosi galiojančių Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

1.3. Įmonės teikiamos paslaugos apima paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, originalių elektronikos produktų gaminimą, elektronikos surinkimo paslaugas, bei visas kitas paslaugas, kurias Įmonė teikia elektronikos srityje ar gali teikti ateityje (toliau – „Paslaugos“).

1.4. Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) yra skirta asmenims (tiek fiziniams, tiek juridiniams), kurie naudojasi UAB „Selteka“ paslaugomis, teikia jai paslaugas, kurie sutiko gauti rinkodaros medžiagą, kandidatams, dalyvaujantiems atrankose į darbo vietą ir kai „Selteka” yra jų darbdavys. Duomenys gali būti renkami ir interneto svetainėje http://www.selteka.eu/ (toliau – „Interneto svetainė“) ir kai naudojamasi bet kokiomis joje teikiamomis paslaugomis.

1.5. Šia Privatumo politika Įmonė Jus informuoja apie pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo principus. Papildoma informacija gali būti pateikta pirkimo-pardavimo, paslaugų ir kitose sutartyse.

1.6. Pateikdami mums asmens duomenis, naudodamiesi mūsų paslaugomis arba naršydami Internetinėje svetainėje, Jūs sutinkate su šia Privatumo politika ir Jūsų duomenų tvarkymu.

2. SĄVOKOS

2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

2.2. Duomenų valdytojas – juridinis asmuo, kuris nustato tvarkymo tikslus ir priemones (UAB „Selteka“).

2.3. Duomenų subjektas – asmenys, kurie naudojasi UAB „Selteka“ paslaugomis, teikia jai paslaugas, kurie sutiko gauti rinkodaros medžiagą, kandidatai, dalyvaujantys atrankose į darbo vietą ir kai „Selteka” yra jų darbdavys.

2.4. Duomenų apsaugos pareigūnas – vidinis ar išorinis asmuo atsakingas už asmens duomenų apsaugos reikalavimų laikymąsi.

2.5. Prašymas – duomenų subjekto prašymas dėl jo teisių įgyvendinimo.

2.6. Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

3. DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

3.1. Įmonė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

3.2. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų Paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia svetainės lankytojas, kai užsisako ir (ar) naudojasi Įmonės paslaugomis, lankosi ar registruojasi svetainėje.

3.3. Įmonė, be kita ko, vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

3.3.1. asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

3.3.2. asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;

3.3.3. asmens duomenys nuolat atnaujinami;

3.3.4. asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;

3.3.5. asmens duomenis tvarko tik tie Įmonės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas.

3.4. Duomenys Įmonėje tvarkomi tik esant vienam ar keliems teisėto tvarkymo kriterijams – (i) siekiant užtikrinti paslaugų suteikimą pagal sutartį (t. y. siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį); (ii) gavus duomenų subjekto sutikimą; (iii) kai tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Įmonei taikoma teisinė prievolė; (iv) tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Įmonei pavestas viešosios valdžios funkcijas; (v) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonės ar trečiosios šalies teisėtų interesų.

3.5. Įmonės klientas ar potencialus klientas yra atsakingas, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia jo pateikti asmens duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Įmonę. Įmonė nebus atsakinga už žalą, atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad klientas ar potencialus klientas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

4. RENKAMI IR NAUDOJAMI ASMENS DUOMENYS IR ŠALTINIAI

4.1. Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto, kuris juos pateikia, kai svetainėje užpildo užklausos formą, atsiunčia savo gyvenimo aprašymą (CV) arba kitu būdu kreipiasi į Įmonę; iš kliento veiklos, Įmonės asmens duomenų tvarkytojų arba kitų išorinių šaltinių. Duomenys gali būti gaunami ir iš viešai prieinamų šaltinių, pavyzdžiui įmonių interneto svetainių.

4.2. Duomenys gali būti generuojami, kai asmuo naudojasi paslaugomis, pavyzdžiui, skambina telefonu, siunčia trumpąją žinutę, elektroninį laišką, užsisako paslaugas, apsilanko interneto svetainėse, sutinka gauti naujienlaiškius ir kitą informaciją ar užpildo užklausos formą.

4.3. Gali būti tvarkomos šios pagrindinės asmens duomenų kategorijos, tačiau jomis neapsiribojant, – vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, mobilaus telefono numeris, el. paštas adresas, parašas, IP adresas, svetainės naršymo istorija ir data ir kita informacija, reikalinga paslaugų teikimui, santykių palaikymui, sąskaitų išrašymui ir sutarčių administravimui, teisinių reikalavimų pateikimui.

5. DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

5.1. Įmonė tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

5.1.1. aukšta Paslaugų kokybė ir asmeninis aptarnavimas;

5.1.2. klientų atpažinimas ir susisiekimas su jais;

5.1.3. santykių su klientais ir partneriais palaikymas;

5.1.4. sąskaitų išrašymas;

5.1.5. sutarčių administravimas ir vykdymas;

5.1.6. užklausų administravimas;

5.1.7. bet kokių problemų, kurioms reikalingi Jūsų duomenys, sprendimas;

5.1.8. reklamos ar turinio nukreipimas ar kiti marketingo tikslai;

5.1.9. rinkodaros tikslai;

5.1.10. svetainės veikimo gerinimas;

5.1.11. darbo atrankų vykdymas, Jūsų sutikimo pagrindu, kurį išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą.

5.1.12. teisinių reikalavimų pateikimas, įvykdymas ir gynimas.

6. SLAPUKAI

6.1. Slapukai (angl. cookies) - yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Jums lankantis http://www.selteka.eu/ interneto svetainėje, siekiame, kad pateikiama informacija ir svetainės funkcijos būtų pritaikytos tik Jums. Slapukai padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį Interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi Interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių.

6.2. Analizuodami šiuos duomenis galime svetainę tobulinti, padaryti ją patogesnę Jums. Apsilankę Interneto svetainėje, Jūs galite nurodyti, ar sutinkate, kad būtų naudojami slapukai. Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, bet kada galite atšaukti sutikimą juos naudoti, pakeitę parinktis ir ištrynę įrašytus slapukus. Mes naudojame skirtingus slapukus skirtingiems tikslams. Jūs galite atsisakyti slapukų naudojimui naršyklės arba Interneto svetainės nustatymuose, tačiau tai gali apriboti Jūsų prieinamumą prie visų Interneto svetainėje teikiamų paslaugų.

6.3. Informaciją, surinktą naudojant slapukus, paprastai naudojame šiais tikslais:

6.3.1. Funkcinių slapukų naudojimui ir Paslaugų teikimui. Slapukai yra labai svarbūs mūsų interneto svetainėje ir elektroninių Paslaugų veikimui, ir jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui. Pavyzdžiui, jei vartotojas to pageidauja, jam nereikia kiekvieną kartą jungiantis įvesti savo vardo, pavardės, slaptažodžio ar kitų duomenų.

6.3.2. Paslaugų plėtrai. Stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti mūsų interneto svetainės ir elektroninių Paslaugų veikimą. Mes gauname informaciją, pavyzdžiui, apie tai, kurios mūsų interneto svetainės dalys yra populiariausios, prie kurių interneto svetainių vartotojai jungiasi iš mūsų svetainės, iš kurių interneto svetainių jie jungiasi prie mūsų svetainės ir kiek laiko vartotojai praleidžia mūsų svetainėje.

6.3.3. Naudojimo analizei. Mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie mūsų interneto svetainėse apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis Paslaugomis kaupimui ir reklamos efektyvumo įvertinimui. Mes galime rinkti informaciją, pavyzdžiui, iš rinkodaros tikslais siunčiamų el. laiškų ir naujienlaiškių, siekdami išsiaiškinti, ar el. laiškai buvo atidaryti ir ar jie paskatino vartotojus atlikti kokius nors veiksmus, pavyzdžiui, ar vartotojas paspaudė el. laiške pateiktą nuorodą į mūsų interneto svetainę.

6.3.4. Tiksliniam rinkodaros orientavimui. Naudodami slapukus mes taip pat galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes.

7. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONĖS IR SAUGOJIMO TERMINAS

7.1. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neteisėto naudojimo ir pažeidimo. Yra naudojamos fizinės bei techninės priemonės, tam kad Jūsų asmens duomenys, kuriuos renkame, būtų saugūs. Primename, kad internetu perduodami duomenys nėra visiškai saugūs. Įmonė negali garantuoti visiškos duomenų saugos, tik įsipareigoja imtis visų reikiamų veiksmų juos apsaugoti.

7.2. Jūsų duomenis saugosime 10 metų po paskutinio Jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Asmens duomenys, kurie gauti duomenų subjekto sutikimo pagrindu, saugomi nuo sutikimo gavimo iki jo atšaukimo. Pasibaigus terminui ar atšaukus sutikimą, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

8. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

8.1. Įmonė tvarkomų duomenų neteikia tretiesiems asmenims be išankstinio asmens (duomenų subjekto) sutikimo, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu, Jūs patys pageidaujate gauti informaciją iš trečiosios šalies arba norite, kad ši šalis su Jumis susisiektų, mes perduosime jiems Jūsų asmens duomenis su Jūsų sutikimu.

8.2. Įmonė neatsako už asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius internetinius tinklapius. Asmens patogumui ir informacijai Įmonės tinklapyje gali būti nuorodų į kitus tinklapius. Įmonė neprisiima atsakomybės už trečiųjų asmenų tinklapių privatumo nuostatas, pateiktos informacijos turinį bei veiklą net ir tais atvejais, kai į juos Jūs patenkate per tinklapyje nuorodas, kadangi jų Įmonė neprižiūri ir nekontroliuoja. Įmonė rekomenduoja susipažinti su kiekvieno internetinio tinklapio privatumo nuostatomis atskirai.

8.3. Įmonė gali perduoti dabartiniams ar galimiems reklamuotojams ar verslo partneriams mūsų serverio įeičių analizę, informaciją apie duomenų srautą ar informaciją, susijusią su galimais klientais, įskaitant duomenis apie mūsų Interneto svetainių naudojimą ir bendrąją informaciją apie mūsų lankytojus. Ši informacija yra nuasmeninta, todėl neatskleidžia ir neidentifikuoja asmens.

8.4. Įmonė gali teikti klientų duomenis:

8.4.1. atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

8.4.2. asmens duomenis turime atskleisti dėl teisinių procedūrų arba siekdami gauti teisinę konsultaciją, arba juos atskleisti yra būtina siekiant nustatyti, įgyvendinti arba apginti mūsų teises;

8.4.3. informaciją būtina atskleisti siekiant apsaugoti mūsų arba kitų asmenų interesus (pavyzdžiui, užkirsti kelią sukčiavimui);

8.4.4. informaciją būtina atskleisti siekiant apsaugoti Jūsų gyvybiškai svarbius interesus (pavyzdžiui, jei pasijuntate blogai mūsų patalpose ir mums tenka kreiptis medicininės pagalbos).

9. DARBUOTOJŲ IR PRAKTIKANTŲ ATRANKOS

9.1. Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo ar praktikos atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą. Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

9.2. Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus darbuotojų atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 5 darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis arba priimtas sprendimas nepasiūlyti darbo vietos.

9.3. Atšaukti duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo šiame Privatumo politikos skyriuje nurodytu tikslu, duomenų subjektas gali bet kuriuo metu aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdamas savo valią raštu, susisiekdamas su Įmone.

10. DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

10.1. Duomenų subjektas, pateikdamas Įmonei savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ar telefono numerį, gali sutikti arba nesutikti, kad jo duomenys bus naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu. Jei duomenų subjektas nėra prieštaravęs dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu, Įmonė gali tvarkyti jo asmens duomenis tam, kad pateiktų produktų ir/ar paslaugų pasiūlymus.

10.2. Šie duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi ne ilgiau nei 5 metus nuo jų tvarkymo pradžios arba iki tol, kol duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo. Jei duomenų subjektas atšaukia sutikimą dėl duomenų tvarkymo šiame skyriuje aptartu tikslu, saugomas tik duomenų subjekto sutikimo davimo faktas 10 (dešimt) metų nuo sutikimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Įmonės reikalavimus.

10.3. Sutikimą naudoti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu asmuo bet kuriuo metu gali atšaukti, pranešdamas el. paštu info@selteka.eu, arba paspaudus prenumeratos atsisakymo nuorodą iš Įmonės gauto naujienlaiškio apačioje.

11. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

11.1. Kiekvienas duomenų subjektas turi šias teises:

11.1.1. teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

11.1.2. teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;

11.1.3. teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;

11.1.4. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;

11.1.5. teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;

11.1.6. teisę reikalauti, kad jo paties pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi jo sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma (duomenų perkeliamumas);

11.1.7. teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

11.1.8. teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;

11.1.9. teisę bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu.

11.2. Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar el. paštu pateikti rašytinį prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo. Gavę duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos Įmonė pateiks atsakymą.

11.3. Nepavykus išspręsti klausimo su Įmone, klientas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

11.4. Prašymą pateikti galite šiais būdais: telefonu: 8-37 312895, el. paštu  info@selteka.eu, arba atvykti į įmonę adresu Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas. 

12. POLITIKOS KEITIMAS

12.1. Įmonė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Privatumo politiką ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje http://www.selteka.eu/ dienos. Asmenims, ketinantiems pasinaudoti Įmonės teikiamomis Paslaugomis, rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija.

13. SUSISIEKIMAS SU MUMIS

13.1. Į Įmonę galite kreiptis pateikdami užklausas, prašymus ar komentarus dėl Privatumo politikos taip pat prašydami atnaujinti Įmonės turimą informaciją apie asmenį ar asmens parinktis. Kviečiame bendrauti bet kokiais klausimais el. pašto adresu info@selteka.eu ar telefonu: 8-37 312895.