Pranešimai spaudai
Pranešimas apie gautą paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų projektui vykdyti

UAB „Selteka“ – didžiausia Rytų Europoje profesionalių ODM ir EMS paslaugų teikėja, turinti daugiau nei 50 metų patirtį elektronikos produktų rinkoje. Moderni vadyba, pažangių gamybos technologijų taikymas ir kokybės valdymo sistemos buvimas sudaro prielaidas intensyviam įmonės augimui, o tuo pačiu – eksporto plėtrai. Siekdama efektyviai konkuruoti skaitmeninės televizijos, įterptinių technologijų ir ypač naujo produkto – inovatyvios LED apšvietimo sistemos – rinkose, UAB „Selteka“turi ne tik pasiūlyti išskirtinės kokybės produkciją bei paslaugas, bet ir ieškoti efektyvių reklamos bei viešinimo kanalų. Vienas iš tokių kanalų – dalyvavimas tarptautinėse specializuotose parodose, kuris išlieka vienu svarbiausių ir efektyviausių įmonės, jos produkcijos ir paslaugų žinomumo didinimo bei eksporto plėtros skatinimo būdų. Dalyvavimas parodose leis tiek palaikyti jau esamus kontaktus su partneriais ir klientais, tiek užmegzti naujus ryšius su potencialiais vartotojais ar verslo partneriais, taip pat sustiprins įmonės įvaizdį kokybės, patikimumo, aptarnavimo, konkurencijos, naujovių atžvilgiu, ir tokiu būdu bus formuojama teigiama nuomonė apie įmonę ir jos veiklą. Projekto pavadinimas: „EKSPORTO PLĖTRA IR ĮMONĖS ŽINOMUMO DIDINIMAS UŽSIENIO RINKOSE” Projekto numeris: Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-02-0156 Projekto tikslas – UAB„Selteka” konkurencingumo didinimas ir eksporto apimčių didinimas. Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2016-11-08 iki 2018-11-30 Skirta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansavimo suma: 43.665,00 Eurų Projektą finansuoja Europos Regioninės Plėtros Fondas

Didelio poveikio technologijų UAB „Selteka“ diegimas, sudarantis sąlygas masinei intelektualių LED apšvietimo sistemų gamybai

UAB Seltekoje vykdomas projektas pagal priemones DPT Pramonei LT+ „Didelio poveikio technologijų UAB „Selteka“ diegimas, sudarantis sąlygas masinei intelektualių LED apšvietimo sistemų gamybai“ prisideda prie Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypties „Energetika ir tvari aplinka“ prioriteto „Išmaniosios energijos generatorių, tinklų ir vartotojų energetinio efektyvumo, diagnostikos, stebėsenos, apskaitos ir valdymo sistemos“ veiksmų plano įgyvendinimo. Projekto metu įsigyta technologinė įranga bus skirta gaminti veiksmingas patalpų fizinio mikroklimato (apšvietimo) formavimo sistemas ir jų komponentus. Tai bus sistemos, atskiri jas sudarantys gaminiai, turintys aukštesnį bendrąjį kriterijų, susiejantį energinį efektyvumą, ekonominį ir gyvavimo ciklo racionalumą bei aplinkosaugos ir komforto priimtinumą; Su projekto metu įsigytomis DPT sukurti produktai bus ne tik inovatyvūs, bet ir konkurencingi savo kaina. Projektas prisideda prie Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 986 „Dėl Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros programa), 2 tikslo „Modernizuoti, integruoti ir plėtoti pramonę“ 3 uždavinio „Didinti pažangiųjų (aukštųjų) ir vidutiniškai pažangių technologijų produktų gamybą“ įgyvendinimo. Projektas taip pat prisidės ir prie ilgalaikės UAB „Selteka“ vizijos ir misijos – būti žinoma Europoje kaip inovatyvi elektronikos gaminių projektavimo [...]

Išmaniųjų lanksčių autonominių robotų sistemų tyrimas ir jų prototipų sukūrimas

Pagal 2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ PRIEMONĘ „INTELEKTAS. BENDRI MOKSLO–VERSLO PROJEKTAI“ UAB Selteka 2017-2018 metais kartu su partneriais Kauno Technologijos Universiteto įterptinių sistemų laboratorija Vykdo projektą “Išmaniųjų lanksčių autonominių robotų sistemų tyrimas ir jų prototipų sukūrimas” registracijos Nr: J05-LVPA- K-01- 0212 Projekto tikslas: Investuojant į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą sukurti ir pasiūlyti rinkai inovacinius gaminius – elektronikos sektoriaus įmonėms skirtas išmanias, lanksčias ir autonomines robotų sistemas, gaminių programavimui, kalibravimui, funkciniam testavimui ir klasifikavimui. MTEP veiklų objektas – mechatroninė sistema, realizuojanti inovatyvią elektronikos gaminių gamybos technologiją, kurioje persipina precizinės mechanikos, elektronikos, informatikos ir gamybos valdymo žinios. Projektas „Išmaniųjų lanksčių autonominių robotų sistemų tyrimas ir jų prototipų sukūrimas“ prisideda prie Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypties „Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos“ ir jos prioriteto „Lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos“ veiksmų plano įgyvendinimo. Projektas yra unikalus tuo, kad jo eigoje numatyta kompleksiškai išspręsti elektronikos produkcijos gamyboje egzistuojančias tarpusavyje susijusias identifikavimo, programavimo, kalibravimo ir funkcinio testavimo problemas bei sukurti adaptyvius stimuliavimo bei dinaminės vizualinės inspekcijos metodus bei juos realizuojančius įrenginius plačiam šiuolaikinių gaminių spektrui. Sprendimai ir įrengimai bus inovatyvūs ir [...]

Pranešimas apie gautą paramą

2016 m. rugsėjo 20 d. buvo užbaigtas projektas “UAB “Selteka” energijos vartojimo auditas”, kuris buvo administruotas Lietuvos Verslo Paramos Agentūros. Ši programa skirta įmonės paskatinimui identifikuoti energijos vartojimo apimtis, nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimybes ir numatyti atitinkamas priemones įmonių energijos vartojimo efektyvimui didinti. Projekto biudžetas sudarė  14.800 EUR, iš kurių 8.880 EUR buvo finansuojama pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų programą “Auditas Pramonei LT”. Projekto metu buvo atliktas energijos vartojimo auditas bei pasiūlytos B ir C grupės energijos taupymo priemonės. Efektyviausios pasiūlytos priemonės pavieniui galėtų sutaupyti iki 78% energijos per metus ir sumažinti CO2 taršą iki 36t per metus. Tarp pasiūlymų įvardinti tiek vidutinio laikotarpio atsipirkimą atnešiantys pakeitimai (pvz. liuminisencinių lempų keitimas), tiek ilgalaikiai projektai (pvz. saulės elementų diegimas). Po projekto pabaigos UAB “Selteka” planuoja susikoncentruoti į dallies pasiūlytų priemonių įgyvendinimą. Projekto pavadinimas: „UAB „Selteka” ENERGIJOS VARTOJIMO AUDITAS” Projekto numeris: Nr. S-04.2.1-LVPA-K-804-01-0012 Projekto tikslas – Energijos vartojimo apimčių įmonėje identifikavimas, energijos vartojimo mažinimo galimybių nustatymas, priemonių įmonės energijos efektyvumui didinti numatymas. Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2016-04-20 iki 2016-09-20 Skirta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansavimo suma: 8880,00 Eurų

Pranešimas apie gautą paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų projektui vykdyti

Augant UAB „Selteka“ gamybos apimtims, iškilo poreikis optimizuoti įmonės gamybos ir pardavimų procesus, diegiant pažangias, šiuolaikiškas vadybos metodikas. Dėl besiplečiančio teikiamų paslaugų spektro, augančio produkcijos realizavimo užsienio rinkose ir didėjančios konkurencijos veiklos procesai įmonėje tapo sunkiau suvaldomi. LEAN vadybos metodų sistema pasirinkta siekiant sumažinti gamybos nuostolius, padidinti gamybos proceso našumą, optimizuoti gamybos procesų eiliškumą, įdiegti naujus darbo standartus ir problemų sprendimo metodiką, užtikrinti efektyvią vidinę komunikaciją. Įdiegus LEAN metodų sistemą: – bus tolygiai išdėstytas gamybos srautas, gamybos procesas taps lankstus, lengvai valdomas; – problemos visuose gamybos procesuose taps vizualiai matomos, jos bus sprendžiamos efektyviai ir negrįžtamai, todėl bus minimizuoti gamybos defektai ir klaidų skaičius; – didės ilgalaikis organizacijos produktyvumas (gebėjimas daugiau pagaminti/suteikti paslaugų su tais pačiais resursais ir(arba) greičiau, kokybiškiau); – darbuotojai bus skatinami dalintis gerosiomis patirtimis, idėjomis ir kurti sau patrauklią darbo vietą; -  didės klientų pasitenkinimas dėl užsakymo terminų laikymosi bei ženkliai pagerėjusios aptarnavimo kokybės. Efektyvių procesų valdymas yra paremtas integraliais Lean metodais (įrankiais). Atsitiktinis atskirų metodų ar įrankių taikymas dažnai neduoda laukiamo rezultato, todėl projekto metu numatytas sisteminis ir nuoseklus veiklos tobulinimo vadybos disciplinos įgyvendinimas. Į nuolatinį procesų tobulinimą planuojame įtraukti kuo daugiau darbuotojų, tad dirbti, taikant LEAN metodus, įmonėje planuojama apmokyti aukščiausios ir   vidutinės grandies vadovai, [...]

UAB “Selteka” sėkmingai įgyvendino ES lėšomis remiamus projektus įmonės inovatyviems produktams kurti

UAB „Selteka“ – didžiausia Rytų Europoje profesionalių OEM ir EMS paslaugų teikėja, turinti daugiau nei 50 metų patirtį elektronikos produktų rinkoje. Savo veiklą pradėjusi kaip Radijo gamykla „Banga“, 1997 metais įmonė buvo reorganizuota ir pavadinta „Selteka“ – šiandien žinoma, kaip didžiausia Rytų Europoje originalių elektronikos produktų gamintoja bei elektronikos gaminių surinkimo paslaugų teikėja. Dėka didelio dėmesio inovacijų plėtrai gamyboje bei nuolatinio gamybos technologijų tobulinimo, įmonė yra pelniusi tris Inovacijų prizo apdovanojimus. Siekiant neatsilikti nuo didėjančios konkurencijos rinkoje, UAB „Selteka“ skiria papildomai lėšų inovatyvioms investicijoms. Tam buvo nuspręsta įgyvendinti du projektus kuriuose buvo kuriami inovatyvūs produktai. Kadangi investicijos į tokius projektus yra didelės, o investicijų grąža tikėtina per ilgesnį laiką, buvo nuspręsta dalį išlaidų finansuotis ES lėšomis. LVPA, įvertinus projektų naudą, buvo suteikta finansinė parama iš Europos regioninės plėtros fondo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Intelektas LT“. Su finansine parama buvo įgyvendinti šie projektai: UAB „Selteka“ kartu su partneriu UAB „Awaled“ sukūrė intelektualią LED apšvietimo sistemą, adaptuojamą skirtingoms vartotojų grupėms. Projekto metu buvo tiriama LED apšvietimo šviesos poveikis dirbančių žmonių darbingumui, produktyvumui, našumui, kaip ši, artima natūraliai šviesa veikia žmogaus emocinę nuotaiką; nustatyti įvairių vartotojų grupėms būdingus įpročius, [...]

UAB “Selteka” – Stipriausi Lietuvoje 2015

Lietuvoje veikianti įmonė UAB “Selteka” originalių elektronikos produktų gamintoja bei elektronikos gaminių surinkimo paslaugų teikėja, antrus metus iš eilės pripažįstama viena iš 4% stipriausių įmonių šalyje. Šiais metais įmonei suteiktas sertifikatas – „Stipriausi Lietuvoje 2015“ . Šią nominaciją, kuri patvirtina įmonės patikimumą, nuo 2011 metų kasmet steigia kredito biuras „Creditinfo“. Kredito biuro „Creditinfo“ vertinamos ir nominuojamos įmonės turi atitikti aukštus reikalavimus. Svarbiausias vertinimo kriterijus suteikiant „stipriausiųjų“ sertifikatus – įmonės mokumo reitingas. Pasak nominacijos steigėjų, įmonių mokumas yra daugiau nei įmonės finansinė padėtis. Moki įmonė ta, kuri suderina palankius savo finansinius rezultatus su pagarba tiekėjams ir kitiems verslo partneriams, geba ir nori valdyti atsiskaitymo procesus.

Pranešimas apie gautą paramą

Vykdant ES struktūrinės paramos fondo remiamą projektą „UAB “Selteka” pardavimų plėtra naujose rinkose“ įmonė sudalyvavo penkiose užsienio parodose. Projektas buvo vykdomas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „Naujos Galimybės“.

Įmonė sėkmingai užbaigė projektą „UAB „Selteka“ pardavimų užsienio rinkose didinimas“

UAB „Selteka“ – viena didžiausių Rytų Europoje elektronikos produktų gamintoja. Esame lietuviško kapitalo įmonė, kurioje vienu metu vystomi du verslo segmentai: OEM ir EMS. Tokia patirtis suteikia mūsų sprendimams originalumo. OEM našaus konvejerinio darbo principus puikiai pritaikėme EMS produktų gamyboje.

UAB „Selteka“ dalyvaus parodoje „ELMIA SUBCONTRACTOR 2013”

Šių metų lapkričio 12-15 dienomis Selteka dalyvaus parodoje „ELMIA SUBCONTRACTOR 2013”, kuri vyks Švedijoje, Jönköping mieste.

UAB „Selteka“ sėkmingai įgyvendimo projektą

UAB „Selteka“ gavo Europos Sąjungos paramą pagal įgyvendinimo priemonę VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“, pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“. Įmonė bendradarbiaudama su Kauno Technologijos universitetu vykdė projektą nuo 2012 metų gruodžio. Projekto metu buvo sukurta (suprogramuota bei ištestuota) Linux aplinkoje veikianti IPTV IF-402 HD priedėlių valdymo sistema.

Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos XVII-oji tarptautinė konferencija

2013 metų birželio 13-14 dienomis SELTEKA dalyvauja Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos XVII-oje tarptautinėje konferencijoje, vyksiančioje Vilniuje, Le Meridien Villon viešbutyje.
Konferencijoje SELTEKA pristatys įmonėje sukurtus IPTV imtuvus, bei atliks programinės įrangos sprendimų prezentaciją.

Inovacijų svarba bendrovėje „Selteka“

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis lankėsi bendrovėje „Selteka“. Susitikimo su direktoriumi Arūnu Vizgaičiu metu diskutuota apie inovatyvų verslą, pokyčių būtinybę, paslaugas verslui.

Pranešimas apie gautą paramą

Siekdami didinti verslo produktyvumą, UAB Selteka planuoja būti tarp pirmųjų gamintojų, Lietuvos bei užsienio rinkoms pateiksiantys didesnės pridėtinės vertės skaitmeninės TV imtuvus.

Europos Sąjungos parama pagal 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtrai

UAB „Selteka“ gavo ES paramą pagal Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-01-K ,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“.

XV-oji tarptautinė Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos konferencija.

Birželio 8-10 dienomis “Le Meridien Villon Resort” višbutyje netoli Vilniaus vyko XV-oji tarptautinė Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos konferencija.

UAB “Selteka” intemsyviai ruošiasi Vokietijoje Kiolne vyksiančiai vienai didžiausių kabelinės TV parodai

2011m. gegužės 3-5 dienomis Vokietijos mieste Kiolne vyks viena didžiausių kabelinės TV paroda Europoje „Anga Cable“, kurioje su savo stendu pirmą kartą dalyvaus ir UAB „Selteka“.